Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-05-07


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

 

8 MAJ 
STINT: Initiation Grants

The grants are given for the implementation of short-term projects targeting the building of new and strategically interesting international relationships. Applicants shall be active at a university or college in Sweden and have defended their doctorates.
STINT

 

9 MAJ
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Vetenskap och kultur
 - Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.
Kungliga Patriotiska Sällskapet

 

9 MAJ
Skolforskningsinstitutet - Forskningsbidrag 2018

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomfö­rande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveck­ling och lärande.
Skolforskningsinstitutet

 

14 MAJ
2018 års administrativa pris

Göteborgs universitets pris för administrativ kvalitetsutveckling delas ut till en person eller grupp vid universitetet som genomfört ett förbättringsarbete inom administrationen. Det består av ett diplom och ett resebidrag på 15 000 kronor per person eller max 50 000 kronor.
Medarbetarportalen

 

14 MAJ 
The Fulbright Commission - Hildeman Fellowship

The 2018–19 Hildeman Fellowship to teach and research at the
Department of German, Nordic, and Slavic at the University of Wisconsin–Madison during the Spring semester of 2019. The Nordic Unit is seeking a dynamic Swedish scholar with experience in the areas of folklore, ethnology, immigration, heritage studies, and museum studies, within the Swedish and Nordic-American context.
The Fulbright Commission

 

14 MAJ
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Forskningsstöd inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige.
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

 

15 MAJ 
Mistra - Bioekonomi och skogsbruk

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Förslagen skall vara inriktade på att utveckla långsiktiga lösningar till betydelsefulla miljöutmaningar som samhället står inför. Utlysningens fokus är på bioekonomin särskilt i relation till primära och sekundära produkter från skogsbruk. 
Mistra

 

15 MAJ 
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse

Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse

 

15 MAJ 
Svenska kyrkans kulturstipendier

Kulturtipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.
Svenska kyrkan

 

15 MAJ 
Emelle Fond

Fonden stödjer forskning om hjärt- och kärlsjukdomar. I första hand ges stöd till yngre forskare (doktorander och nydisputerade) verksamma inom fd Göteborgs och Bohus län.
Utlysning

 

 

15 MAJ
The Swedish Child Diabetes Foundation

Nominations are now welcome for candidates for the 2018 Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes.
Announcement The Swedish Child Diabetes Foundation

 

15 MAJ 
Handelsrådet

Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Handelsrådet

 

15 MAJ 
Hjärt-Lungfonden

 • Forskarmånader / Forskartjänst
 • Projektbidrag
 • Utlandsstipendium  

Hjärt-Lungfonden

 

15 MAJ 
Barncancerfonden

Reseanslag / Uppstartsbidrag / Symposier / Forskarutbildningskurser / Metodikstudier och utbildningskurs / Gästföreläsare.
Barncancerfonden

 

15 MAJ
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan ska omfatta cirka 30 platser fördelade på tre årliga intag med start 2019. Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år.
Forte

 

16 MAJ 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB inbjuder forskare att ansöka om bidrag för forskningsprojekt inom området Smygande och utdragna samhällsstörningar. Utlysningen sker i två steg och under vårens utlysningsomgång ombeds du som forskare att lämna in en intresseanmälan.
MSB

 

15 MAJ
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser ett 4-årigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.
SSMF

 

17 MAJ (senast kl 15.00)
STINT - Middle East Mobility Grants

Utlysningen fokuserar på initierandet av akademiska samarbeten med en mycket dynamisk och variationsrik region; Mellanöstern.
STINT

 

19 MAJ 
Statens tjänstepensionsverk  - Tävlingen Guldkanten

Hitta årets bästa pensionsinformation! Det kan exempelvis vara pensionsbesked, webbplatser, bloggar, broschyrer, kampanjer, brev eller filmer. Det kan också vara personer som har gjort en bra insats inom pensionsområdet.
SPV

 

20 MAJ
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB bjuder in koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot området samhällsskydd och beredskap.
MSB

 

20 MAJ 
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen ger stöd till forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

21 MAJ
ASEM-DUO programmet

Programmet ger dig som studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet till utbytesstudier i Asien.  För att delta i programmet krävs att ditt svenska lärosäte har ett samarbetsavtal med det universitet i Asien som du vill studera vid.
Utlysning
 

21 MAJ 
Systembolaget

Ett juniorstipendium på 50 000 kr. Syftet är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet. Stipendiet riktar sig till forskare som är i början av sin akademiska karriär, och avhandlingen ska inte vara äldre än tre år.
Systembolaget

 

 

21 MAJ 
The Novo Nordisk Foundation

Call for nominations for The Novozymes Prize. The purpose of the Prize is to raise awareness of basic and applied biotechnology research.
The Novo Nordisk Foundation

 

23 MAJ 
Forte och Vetenskapsrådet - Vårdforskning 2018

Utlysningen syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra vården för patienter och brukare.
Forte

 

25 MAJ
Adlerbertska Forskningsstiftelsen 

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet, utom vid Handelshögskolan som har ett eget anslag från stiftelsen. Stiftelsen önskar stödja forskning som kan leda till förnyelse och nytänkande i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling, och som kan förbättra förutsättningarna för allt liv på jorden.
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

 

 

25 MAJ
Bo Linderoth-Olsons fond

Bidrag för resor i vetenskapligt syfte kan sökas av den som är antagen till utbildning på forskarnivå inom romanska språk vid Göteborgs universitet.
Medarbetarportalen

 

 

28 MAJ
Stiftelsen Dispaschören Kaj Pineus Forskningsfond

Fonden har till ändamål att understödja forskning och utbildning i sjörätt och sjöförsäkring. Särskilt prioriteras ansökningar om bidrag till resekostnader för forskning eller utbildning och ansökningar om bidrag för genomförande av forskningsuppgift inom fondens ämnesområden.Utlysning

 

31 MAJ 
Westrupska priset 2018

Uttdelas till en eller flera "vars verksamhet inom tillämpad naturvetenskap, teknik eller medicin gagnat naturvetenskapens tillämpning" Prissumman uppgår till 2 miljoner kronor.
Utlysning

 

 

31 MAJ 
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi och vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet. 
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse

 

31 MAJ
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsen utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien.
Svenska Institutet i Rom

 

1 JUNI 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anslag kan lämnas till all typ av forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Ansökningsperiod: 1 april -1 juni 2018.
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

1 JUNI 
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier: projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus.
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Berit Wallenbergs Stiftelse

 • Doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet
 • Vetenskapliga projekt - projektet ska avse området arkeologi eller konstvetenskap och ha en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI 
Psoriasisfonden

Fonden stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.
Psoriasisfonden

 

1 JUNI 
Centrum för Global Human Resource Management

För att främja forskning inom området utlyser CGHRM planeringsbidrag. Detta i syfte att förbättra forskares förutsättningar att skriva välutvecklade ansökningar till forskningsråden. Utlysningen vänder sig till forskare vid högskolor och universitet i Sverige och avser maximalt fyra planeringsbidrag för utformning av forskningsansökningar inom ämnesområdet global HRM.
CGHRM

 

 

1 JUNI
The Postcode Lottery Green Challenge

The Postcode Lottery Green Challenge is an annual international competition that rewards products/services/technologies that successfully combine sustainability, entrepreneurship and creativity. The winner gets €500,000 to bring his/her business to market.
Green Challenge
 

 

4 JUNI 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Vetenskaplig forskning inom landskapsvård. Forskningsbidrag och Doktorandanställningar.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

6 JUNI 
Textilias Miljöstipendium

Stipendiet syftar till att premiera och uppmuntra studentarbeten inom textil och miljö och därmed bidra till att långsiktigt minska textiliernas miljöpåverkan i framtidens textilservice.
Textilia

 

7 JUNI
Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2018

Stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Ansökningsperiod: 26 april - 7 juni.
Hjärnfonden

 

7 JUNI
Stipendier ur Helgo Zettervalls fond

Stipendier delas ut för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka.
Utlysning Statens fastighetsverk

 

11 JUNI 
Stiftelsen Hästforskning - Skiss

Stiftelsen beviljar medel till forskningsprojekt om hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.

 • I programområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap är årets prioriteringar: hästvälfärd / alternativa behandlingar och andra icke evidensbaserade metoder
 • I programområde samhällsvetenskap och humaniora är årets prioriteringar: hästen som resurs i en hållbar samhällsutveckling / hästassisterad terapi

Stiftelsen Hästforskning

 

11 JUNI 
Journalistfonden - Personlig studieplan 2018

Exempel på ämnesområden: journalistik, samhällskunskap i vidaste mening, national-, företags- eller internationell ekonomi, språk och u-landsproblematik. Sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen. 
Journalistfonden

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

15 JUNI
Jeanssons Stiftelser  - medicinsk forskning

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2012 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Ansökningsperiod: 8 maj - 15 juni 2018.
Utlysning Jeanssons Stiftelser

 

15 JUNI 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

SLFF delar varje år ut pris till läromedelsförfattare för lyfta arbetet med att ta fram kvalitativa läromedel. SLFF har ett pris för etablerade författare, Lärkan, med en prissumma på 50 000 kr per kategori, och ett pris för debuterande författare, Lärkungen, med en prissumma på 25 000 kr.
SLFF

 

15 JUNI 
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing – stipendium

Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen möjlighet till vistelse en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. I år kan forskare ansöka. Ansökningsperiod: 1 maj – 15 juni.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI 
Naturvetenskapliga fakulteten - Forskningspriset 2018

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Professorer anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten får lämna nomineringar (en nominering per professor, ej självnominering).
Medarbetarportalen

 

15 JUNI 
The Holberg Prize

An international prize awarded for outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law and theology.
Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI
Nils Klim Prize

The Nils Klim Prize is awarded annually to a younger Nordic researcher who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social science, law or theology.
Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

20 JUNI 
Foyen Advokatfirmans stipendium i miljörätt

Stipendiet är avsett att premiera en studerande vid juristutbildningen vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas eller Göteborgs universitet som skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt under aktuellt år.
Foyen Advokatfirma

 

21 JUNI 
AFA Försäkring

Ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom arbetsmiljöområdet. För att tilldelas stödet ska du vara anställd vid svenskt universitet eller högskola, du behöver dock inte vara anställd vid ansökningstillfället.
AFA Försäkring
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund

 

28 JUNI 
Nytt&Nyttigt - uppsatstävling om innovation

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kr. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

28 JUNI 
Adlerbertska stipendier läsåret 2018/19

Stipendierna kan sökas av studenter vid Göteborgs universitet på grundnivå/avancerad nivå eller studerande på forskarutbildningsnivå. Stipendiet utdelas med prioritet för resor. Det finns också ett mindre antal stipendier ur bostadsstiftelserna vilka utdelas som bidrag till boendekostnad under studietiden vid Göteborgs universitet.
Adlerbertska stipendier

 

 

28 JUNI
Forska Utan Djurförsök - Nya
projekt
Anslag ges till forskningsprojekt som har som mål att ersätta djurförsök. Exempel är projekt som syftar till att utveckling nya metoder och bidra med ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök används.
Forska Utan Djurförsök

 

30 JUNI
Rabble Stipendium

Vi letar efter dig som är expert på att leva med studentbudget. Rabbles stipendiat får en MacBook Air, värde 11 000 kr, som hjälpmedel att klara av sina studier och att nå examen. Alla kan ansöka om Rabbles stipendium så länge du är student vid ett av Sveriges universitet eller högskolor.
Rabble Communications AB

 

30 JUNI 
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse

 1. Entreprenörsstipendiet - För den som äger ett företag som varit affärsdrivande i två år och önskar en utbildningsaktivitet inom logistik, innovation, kvalitet internationalisering, ergonomi, eller design.
 2. Forskningsstipendiet - För den som behöver forskningsmedel för ett forskningsprojekt som inom antingen logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi eller design.

Ansökningsperioden pågår 1 april till 30:e juni.
Utlysning 1Utlysning 2 Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling.
Encell

 

 

30 JUNI
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom bebyggelsehistorisk forskning. Ansökningsperiod: 1 - 30 juni 2018.
Brandförsäkringsverkets stiftelse
 

 

1 JULI
SFKs pris till minne av Olle Jonson

Priset delas ut för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. 
Svenska Förbundet för Kvalitet
 

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelse

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studenter nominerar själva sin uppsats.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

15 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
Utlysning

 

15 AUG 
Naturvetenskapliga fakulteten -  Avhandlingspris 2018

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris. Varje institution får nominera två kandidater, en man och en kvinna.
Medarbetarportalen

 

15 AUG 
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2018

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

15 AUG
Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar.
UtlysningKällakademin

 

17 AUG
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2018

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

30 AUG
Konsumentverket - Uppsatstävling 

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2018 ser vi gärna bidrag som belyser

 • mäns och kvinnors olika förutsättningar som konsumenter,
 • vilka konsekvenser användning av individdata på internet får för konsumenterna, exempelvis i form av nya former av marknadsföring
 • olika aspekter av miljömässigt hållbar konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv.

Konsumentverket

 

31 AUG
Nextorys stipendium

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker.  För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.
Nextory

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Ansökningsperiod: 15 maj - 31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Schizofrenifonden - Internationellt reseanslag

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar.
Utlysning

 

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden 

Medel för stöd till forskning som avser förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden samt för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.
Spädbarnsfonden

 

 

31 AUG
Energimyndigheten - Vindval etapp IV

Energimyndigheten välkomnar projektförslag på planeringsområdet kopplade till en hållbar och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Totalt omfattar utlysningen cirka 15 miljoner kronor.
Energimyndigheten
 

 

1 SEPT 
Polisförbundet -  Hildur Johnsons minnesfond för utbildning

Stipendier för Polisförbundets medlemmar - studier i sociologi, samhälls- och beteendevetenskap, juridik och språk eller studier i utlandet av intresse för polisiär eller facklig verksamhet.
Polisförbundet

 

4 SEPT 
NordForsk

Call for project proposals within personalised medicine (NordicPerMed).
NordForsk

 

6 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Sök Strategisk mobilitet 2018! Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden för den som byter. Nytt för i år är att även forskare från offentlig sektor kan söka.
SSF

 

13 SEPT 
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet.
Stiftelsen Promobilia

 

15 SEPT 
Nominate candidates for the 2019 Scheele Award

The candidate should be an internationally recognized scientist, professionally active within the fields of drug research and drug development.
Apotekarsocieteten

 

 

15 SEPT 
The Olav Thon Foundation

Support for Nordic research projects in medicine 2019. The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement
 

 

27 SEPT
The Schwarzman Scholars - A call for future leaders

The program  (Master’s of Global Affairs degree program at Tsinghua University) is open to candidates between the ages of 18 and 28 years old, regardless of nationality, who are proficient in English and have obtained an undergraduate degree or its equivalent. The mission is to build greater understanding between China and the rest of the world. 
Schwarzman Scholars

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2018

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT 
Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Utlysning

 

 

3 OKT
AFA Försäkring - Programmet Ung i arbetslivet

AFA Försäkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 

31 OKT 
GreenMatch

Scholarship for Students Actively Participating in Green Activities. In order to apply for this scholarship applicants are required to write an essay of 1,000 words. Topic: Describe a community service activity or initiative that you have participated in.
GreenMatch

 

31 OKT 
Scholarship for Women in Business

A scholarship worth £1,000 to women in business who have been studying at an undergraduate or postgraduate level, and have started their own company.
Market-Inspector 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2018-05-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?