Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-01-15


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 JAN
Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr. Handledare vid lärosäte, ämnesgranskare eller examinator äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år. Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras.
Svenskt Vatten

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet

 

15 JAN 
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2018

Stipendiaten skall ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola och ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
SWEA

 

15 JAN
SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

Sökande ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.
SWEA

 

15 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning - Stipendier

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s
arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter. Stipendiet på maximalt 200 000 kr kan användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till studieresor.
Utlysning NVF

 

15 JAN
NVF:s svenska avdelnings Pedagogiska pris 2018

Pedagogiskt pris för att uppmärksamma och stödja insatser inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen.
Utlysning NVF

 

15 JAN
Kommuninvest i Sverige AB 

Utlysningen av 2018 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.
Kommuninvest i Sverige AB

 

15 JAN
Kostfonden

För att öka kunskaperna kring hur fetma, typ 2-diabetes eller relaterade sjukdomar/problem effektivast kostbehandlas utlyser nu Kostfonden 1,4 miljoner kronor till ett eller flera projekt inom området.
Kostfonden

 

15 JAN
Stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier

Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Avser master-, doktorand- och postdoktorala studier.Övre åldersgräns är 32 år.
Gålöstiftelsen

 

15 JAN
C. F. Lundströms stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar.
KSLA

 

15 JAN
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

SSAG ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Medlen ges i första hand till forskarstuderande och icke-docentkompetenta forskare som är medlemmar i SSAG. Även masterstudenter kan erhålla stöd.
SSAG

 

15 JAN
Barncancerfonden
Reseanslag / Uppstartsbidrag / Symposier / Forskarutbildningskurser / Metodikstudier och utbildningskurs / Gästföreläsare.
Barncancerfonden

 

15 JAN
Svenska institutet i Athen

 • Stora forskningstipendiet 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen.
 • Två mindre forskninsstipendier 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland.
Svenska institutet i Athen

 

15 JAN 
Svenska Institutet i Rom

Stipendier vid Svenska Institutet i Rom 2018/19:

 • Det större arkeologiska stipendiet -  för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne.
 • Det större filologiska/konstvetenskapliga stipendiet  - för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom ämnena latin eller grekiska, inklusive bysantinsk grekiska, alternativt forskningsfältet för universitetsämnet konstvetenskap.
 • Arkitektstipendiet  - för arkitekt som utexaminerats från teknisk högskola och ämnar bedriva arkitektstudier i Rom.

Svenska Institutet i Rom

 

15 JAN
Anslag för stöd av psykiatrisk forskning eller forskarutbildning 2018

PRIMA utlyser medel för finansiering av en till sex forskningsmånader på hel- eller deltid med bibehållen lön att användas för tid till psykiatrisk forskning under perioden 1 mars 2018 t.o.m. 28 februari 2019.
PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB

 

15 JAN 
Airlangga Development Scholarship

A program provided for international students who would like to
pursue their master degree or doctoral degree in Universitas Airlangga. This is non fully funded scholarship.
Universitas Airlangga

 

16 JAN
Formas

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande – första utlysningen: Forskning för en social bostadspolitik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling.
Formas

 

17 JAN
Svenska Institutet - Belgien

Stipendier för studier vid College of Europe i Belgien. Sökande ska ha en akademisk examen inom något av ämnena juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer men inte har påbörjat en forskarutbildning.
Svenska Institutet

 

17 JAN
Svenska Institutet - Polen

Utbildning vid College of europé. Sökande ska ha en akademisk examen inom något av ämnena juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration, internationella relationer, och tvärvetenskapliga studier men inte har påbörjat en forskarutbildning.
Svenska Institutet

 

19 JAN
Anders Karitz Stiftelse

Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och meddelar att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.
Utlysning Ansökningsblankett

 

 

20 JAN
Svenska föreningen för IT och juridik

 • Bästa examensarbete inom området juridik och IT
 • Bidrag till täckande av kostnader för spridning av forskningsresultat. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet.

Svenska föreningen för IT och juridik

 

24 JAN
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Program, Projekt och Infrastruktur för forskning. RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

24 JAN 
Lennanders stipendiestiftelse

Stipendium till yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.
Uppsala universitet

 

26 JAN
Medtech4Health Innovation Award

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik inom vården. Prissumman på 100 000 kr ska gå till arbetsgrupp, klinik eller liknande och ska användas till personalfrämjande aktiviteter som vidareutbildning, konferens, studieresa eller liknande.
Medtech4Health
 

 

30 JAN
Novo Nordisk Fonden

Excellence Project for Young Researchers within Endocrinology and Metabolism - Nordic region. The Foundation will award up to four 5-year excellence projects in 2018.
Novo Nordisk Fonden
 

 

31 JAN  
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
The Virtuous Prom Peace Scholarship

A scholarship of $250 for females planning to or currently pursuing studies in theology, anthropology, psychology or sociology, either at the undergraduate or graduate level. Application period: 1 Nov - 31 Jan.
Virtuous Prom

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser årligen ett uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Handelsbanken - Forskningsstiftelserna - Program

Programmen är stiftelsernas viktigaste anslagsform. De avser att i första hand stödja forskargrupper med examinerade forskare och doktorander vid universitetsinstitutioner. De kan även innebära samarbete mellan institutioner för att genomföra forskningsupgifter eller forskarutbildning (forskarskolor, nationella kurser och konferenser). Ansökningsperiod: 6 dec 2017 - 31 jan 2018.
Handelsbanken

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för fysik
 • Generell kungörelse för matematik
 • Stiftelsen G S Magnusons fond -  matematik
 • Generell kungörelse för astronomi och rymdvetenskap
 • Generell kungörelse för kemi
 • Stiftelsen Stipendium Berzelianum - kemi
 • Stiftelsen Margit Althins stipendiefond - svenska geografer
 • Stipendier inom geovetenskaper inklusive geografi

KVA

 

31 JAN 
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Stipendier utdelas för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
UtlysningAnsökningsblankettRiksbyggen

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

 

31 JAN 
Awards Future Talent

Genom tävlingen vill InfraSweden2030 uppmuntra dig som student att utveckla en idé och lösning som kan bidra till att skapa framtidens transportinfrastruktur.
InfraSweden2030

 

31 JAN
Finansförbundets uppsatsstipendium

Har du skrivit C- eller D-uppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om uppsatsstipendium.
Finansförbundet

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförening

 • Forskarstipendier -  tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia.
 • Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning. Detta bidrag kan sökas när som helst under året.

Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

31 JAN
Söderberg & Partners Årets Finansuppsats

Ta chansen och ansök om att få skriva din kandidat- eller masteruppsats hos Söderberg & Partners. Årets tre teman är Hållbara investeringar, Värdet av finansiell rådgivning och Machine learning.
Söderberg & Partners

 

31 JAN
IFs stiftelse för farmacevtisk forskning
Stipendier från Apotekarsocieteten för dig som är doktorand inom läkemedelsområdet, intresserad av att göra examensarbete utomland eller är intresserad post doc vistelse utomlands.
Apotekarsocieteten

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellow-stipendier

Avsikten med stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

31 JAN
Infra Awards Future Talent

Tävla med dina idéer för ett klimatsmart samhälle! Skicka in din idé för en klimatsmart transportinfrastruktursektor. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska universitet, högskolor eller yrkeshögskolor.
InfraSweden2030

 

31 JAN 
Stockholmiapriset

Pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.
Stockholmiapriset

 

31 JAN
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen. 
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Stiftelsen delar ut forskningsanslag till projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus.
Lars Erik Lundbergs Stiftelse

 

31 JAN
Ellen Keys Stiftelse Strand - 2018 års vistelsestipendier

Sökanden skall vara kvinna och över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m., och vara ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.
Ellen Keys Strand

 

31 JAN
Radiostiftelsen

Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia.
Radiostiftelsen

 

31 JAN
Svenska föreningen för Allergologi

Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.
Svenska föreningen för Allergologi
 

 

1 FEB
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling.
PRECIS

 

1 FEB
Cullbergstipendiet

Syftet med stipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två till fyra veckor. Den sökande kan vara ST-läkare i psykiatri eller psykiater.
Cullbergstipendiet

 

1 FEB 
The 10th Circle Homesteading & Gardening Scholarship

Write 1500-2000 words long essay about how people living in the urban area can adopt the sustainable lifestyle. In other words, what are the ways or steps people can take in order to reduce carbon footprint and their use of Earth’s natural resources? We welcome all students from universities and vocational schools.
The 10th Circle Project

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till personer med italienskt eller svenskt medborgarskap för avancerade studier/forskning, företrädesvis post-doktorala, inom medicin-, natur- och ingenjörsvetenskap.
The Foundation Blanceflor awards each year scholarships to people with Italian or Swedish citizenship for advanced studies/research, preferably post-doctoral, in medical, natural and technical sciences.
Stiftelsen Blanceflor

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.
University of Gothenburg

 

1 FEB
The Volvo Group scholarship programme for Master's students in business and economics

Citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India have the opportunity to apply for this scholarships. The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.
University of Gothenburg

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
CSA

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2018 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stöd ges för år 2018 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola. Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare. För doktorander kan också stipendier komma i fråga.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB 
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Kulturfonden stöttar projekt inom alla konst- och kulturområden. Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet.
Nordiska kulturfonden

 

1 FEB
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.
Patentmedelsfonden

 

1 FEB
Stiftelsen Sävstaholm - Doktorandstöd

Stiftelsen ger bidrag till forskarstuderandes avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning som fokuserar barn, ungdomar eller vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 FEB
Donationsnämndens stipendier 2018

Stipendier för studerande i ämnesområde ingående i "filosofisk fakultet" vid Göteborgs universitet. Studenter på grundnivå eller avancerad nivå kan söka stipendium för studier. Studerande på forskarutbildning kan söka stipendium för resa.
UtlysningAnnouncementDonationsnämndens stipendier
The Donation Board Scholarships

 

1 FEB 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 
Stiftelsen har till ändamål att utöva välgörenhet, stödja litterär och konstnärlig verksamhet, främja vetenskaplig forskning samt understödja undervisnings- och studieverksamhet i Sverige.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 • Forskningsprojekt/Skiss 2018
 • Juniorforskare/Skiss 2018
 • Postdok-bidrag 2018

Forte

 

1 FEB 
Assar Gabrielsson’s Award

Assar Gabrielsson’s Award will be awarded for an outstanding dissertation in Cancer Research issued from the University of Gothenburg in Västra Götaland Region during the past three years.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

1 FEB 
Johan & Jakob Söderbergs stiftelse

Är Du en kvalificerad forskare inom  juridik, ekonomi, eller kultur? Då kanske Johan och Jakob Söderbergs stiftelse kan tänkas vara intresserad av att stödja Ditt projekt.
Johan & Jakob Söderbergs stiftelse

 

2 FEB
Study Scholarship

The Admissions Office at the University of Gothenburg offers a scholarship intended for fee-paying applicants, who have applied in the first admission round for a Master's Programme at the University of Gothenburg as first priority, with entry autumn semester 2018.
Announcement

 

2 FEB
Study Scholarship Syria

The Admissions Office at the University of Gothenburg offers a scholarship intended for fee-paying applicants that hold a Syrian citizenship, and have applied in the first admission round for a Master's Programmes at the University of Gothenburg, with entry autumn semester 2018.
Announcement

 

2 FEB
Årets samhällsutvecklare 2018

Sweco och Skanska söker dig som läser till civil- eller högskoleingenjör och som brinner för en hållbar samhällsutveckling. Var med och tävla om titeln Årets samhällsutvecklare. Förutom äran får vinnaren en elcykel och en lunch med representant från både Sweco och Skanska inom valfritt hållbarhetsområde. 
Sweco

 

5 FEB 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 • Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
 • Resestipendier för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. 
 • Resestipendier ur Margareta Biörnstads fond för internationell samverkan inom kulturmiljövården.
 • Resestipendier ur Oscar Montelius minnesfond för forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid.

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

 

7 FEB 
Riksbankens Jubileumsfond - RJ Sabbatical 2018

RJ utlyser medel för sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap (inklusive juridik och religionsvetenskap) vid svenska lärosäten.
Riksbankens Jubileumsfond

 

7 FEB
Riksbankens Jubileumsfond - Flexit-anställningar 2018

RJ utlyser fyra Flexit-anställningar som in-house forskare vid olika organisationer. Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är bl a att bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
Riksbankens Jubileumsfond
 

 

8 FEB 
The Renova research scholarship for PhD students and young researchers working in the environmental field

Renova donates a scholarship worth SEK 50,000 to PhD students and young researchers at Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg who are working in environmental research and relevant to Renova's business operations.
The Centre for Environment and Sustainability
Göteborgs miljövetenskapliga centrum

 

8 FEB
JSPS Summer Program

STINT kan genom ett samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier för forskningsvistelser i Japan. JSPS Summer Program är öppen för forskning inom alla vetenskapliga discipliner.
STINT

 

 

9 FEB 
ÅForsk

Resestipendier för examensarbeten utomlands, till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ansökningsperiod: 10 jan - 9 feb 2018.
ÅForsk

 

 

9 FEB
Bostadsrätterna

Uppsats inom ämnet bostadsrätt kan beviljas ett stipendium om 10 000 kr. Examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå.
Bostadsrätterna

 

9 FEB
Swedish Institute Study Scholarships (SISS)

Do you have ambition, leadership experience and a strong professional background? You could study for a master’s degree in Sweden on a fully-funded Swedish Institute scholarship. Application procedure:

 1. Apply for a master’s programme at universityadmissions.se Date: 16 Oct 2017 - 15 Jan 2018
 2. Apply for a SISS scholarship Date: 2 Feb 2018 - 9 Feb 2018

Swedish Institute

 

12 FEB
Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

stiftelsen delar ut stipendier till forskarstuderande inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för doktorander som avser att forska, företrädesvis på heltid, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.
Lundbergstiftelserna

 

15 FEB
Vitalis stipendium 2018
Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.
Vitalis

 

15 FEB 
Sven Svenssons stiftelse för numismatik

Stöd till forskare inom området svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 FEB
Letterstedtska föreningen

• I - Anslag utdelas bl a till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse. 2018 har 100 år förflutit sedan Island uppnådde självstyrelse. Ansökningar
som anknyter till detta jubileum välkomnas.
• II - Under 2018 står sammanlagt 250.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
• III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land.
Letterstedtska föreningen

 

15 FEB
Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Stiftelsen delar ut bidrag ti ll hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård
och anslag för psykiatrisk forskning.
Utlysning

 

15 FEB
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

16 FEB
Demensfonden - Forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

19 FEB
Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne

Dags att nominera kandidat. Ur minnesfonden delas årligen ut ett stipendium på upp till 40 000 kr till en forskare eller forskarstuderande. Unga forskare prioriteras. 2018 delas stipendiet ut inom miljövetenskaplig forskning vid Chalmers eller Göteborgs universitet.
Göteborgs miljövetenskapliga centrum

 

 

19 FEB
Länsförsäkringars Forskningsfond - Steg 1

En utlysning av forskningsprojekt på temat digitalisering, med inriktning mot samspelet mellan teknik, samhälle och försäkringsnäringen i den digitala omvandlingen.
Länsförsäkringars Forskningsfond

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

21 FEB
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte utlyser medel för forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd.
Forte

 

22 FEB 
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2018

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months.
Announcement
 

 

27 FEB
Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 24 januari - 27 februari 2018 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Olof Palmes gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Bidrag till forskningsmiljö - Klinisk behandlingsforskning - Skiss
 • Tage Erlanders gästprofessur - Naturvetenskap och teknikvetenskap‌

Vetenskapsrådet

 

27 FEB 
FIL FAK - Udda bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning

 

 

28 FEB
The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS  offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:

 1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
 2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

JSPS

 

28 FEB 
Energimyndigheten

5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.
Energimyndigheten

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Stipendium kan sökas av studenter vid Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen).
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

 • Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
 • Forskningsstödet utbetalas antingen som ramanslag till förvaltande huvudman eller som personligt stipendium för studier.

Ansökningsperiod: 15 jan - 28 feb.
Föreningen Margarethahemmet

 

28 FEB 
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB 
Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.
Svenska Institutet i Rom

 

28 FEB 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 • Forskning kring barn och ungdomar - anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.
 • Musikstudier på högskolenivå - stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Ansökningsperiod 1-28 februari.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

 

28 FEB
24th Onassis fellowship program for international scholars 2018-2019

Scholarships addressed to non-Greeks, Professors, Postdoctoral Researchers and Ph.D. Candidates for research in Greece on topics linked to greek culture, society or economy.
The Onassis Foundation
 

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier
För att söka Internationella stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

 • Studierna ska omfatta minst ett läsår utomlands.
 • Studierna ska leda till en examen vid ett svenskt eller utländskt lärosäte på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Utbildningen förutsätts leda till arbete där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
 • Stipendiaten ska vara mellan 20 och 28 år och svensk medborgare.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Under 2018 utlyser stiftelsen följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum.
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum.
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare för att arbeta i svenska eller norska forskargrupper.

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stipendiet skall stödja forskare med nordisk inriktning som vill vistas en längre tid i svensk forskningsmiljö inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna. Forskare kan vara doktor eller doktorand under forskarutbildning med anknytning till nordiskt universitet eller högskola. Stipendiat skall vara norsk, dansk, finsk eller isländsk medborgare.
Nordensamtal

 

1 MARS 
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Medel till forskning som kan ge ökad kunskap om sjukdomen celiaki. Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

 

1 MARS
Statens institutionsstyrelse - Projektskisser

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång.
SiS

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Kulturstiendium kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning. Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 • Forskning kring barn och ungdomar
 • Musikstuderande på högskolenivå

Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 MARS
Skyltfonden

Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

1 MARS
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS
RBU:s forskningsstiftelse

Stiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.
RBU

 

1 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer och universitetslektorer med förordnanden tills vidare vid institution som räknas till samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde samt professorer, universitetslektorer och "lärare" (följande lärare under förutsättning att de har fil lic examen eller fil dr examen: tidsbegränsade anställningar som universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent) vid institution som räknas till humanistiska fakultetsområdet.
Utlysning
Announcement
 

 

9 MARS
Meneghetti Award 2017

An award for research in Economics, Medicine, Physics and Philosophy relevant to the field of Ontopsychology.
Antonio Meneghetti Scientific and Humanistic Research Foundation

 

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning. Ansökningsperiode:  1 jan -  10 mars.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

15 MARS
Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller magisterexamen alternativt motsvarande examen kan söka. Ansökningsperiod: 1 jan - 15 mars.
Tessinsällskapet

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan t ex  beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. 
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se


15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning.
Lundgrens stiftelser
 

 

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Fonden tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
Grants for NOS-HS workshops 2018

The aim of the grant is to promote research collaboration and development of new research areas and programs within the humanities and social sciences in the Nordic countries.
NOS-HS
 

 

21 MARS
SSF Projekt för instrument-, teknik- och metodutveckling

Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället.
SSF
 

 

22 MARS 
Stiftelsen Promobili
a - Projektanslag
Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade.
Stiftelsen Promobilia

 

 

27 MARS
Innovationstävling – Konverserande gränssnitt för alla

Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Tävlingen består av en förstudiefas på maximalt tre månader där aktörer kan söka finansiering upp till 400 000 kronor, följt av en huvudstudie på maximalt 20 månader. Ansökningsperiod: 13 feb - 27 mars 2018.
Post- och telestyrelsen

 


 

30 MARS
Future Female Leaders

A scholarship to one outstanding female student who’s exhibited extraordinary leadership skills and an ability to empower others. StudySoup
 

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

 

31 MARS
Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Sökande skall

 • befinna sig i åldersspannet 18 - 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
 • ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö
 • ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

UtlysningSvenska Handelskammaren i Kina

 

 

31 MARS
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 31 mars 2018.
Föreningen Norden

 

31 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2018

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område.
Svenska Kemisamfundet

 

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.
Sweco

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

1 APRIL 
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 1 april 2018.
Föreningen Norden

 

 

9 APRIL
Forskningsinstitutsdoktorand 2018

Bidraget ska gå till anställda på svenska forskningsinstitut som vill forska och ta en doktorsexamen. De föreslagna projekten ska bedriva excellent forskning inom något av SSF:s prioriterade verksamhetsområden; ICT, livsvetenskap eller materialforskning.
SSF

 

 

13 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond

Stipendium för vetenskapliga undersökningar inom områdena: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation.
Zornmuseet
 

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Du som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad kan ansöka om medel. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.
LBF

 

30 APRIL 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelse

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studenter nominerar själva sin uppsats.
Handelshögskolan/Centre for Retailing 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?